Договір публічної оферти

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – "Договір", "Публічний Договір" або "Оферта" у відповідному відмінку) укласти Договір про надання послуг, за яким Виконавець з однієї Сторони, та Замовник, який акцептував Публічну Оферту з іншої Сторони, в подальшому іменовані разом "Сторони", врегульовують правові відносини на умовах, викладеній в цій Оферті.
Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, умови цього Договору однакові для всіх.
Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї Оферти є вчинення дій по замовленню послуги за допомогою Веб-сайту speak-tomorrow.com та здійснення платежу в рахунок оплати замовленої послуги.Прийняти пропозицію укладення цього Публічного Договору може будь-яка особа, яка зацікавлена в послугах Виконавця і володіє достатнім обсягом цивільної дієздатності.
Виконавець не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Замовника, які порушують вимоги законодавства.Ця Публічна Оферта адресована необмеженому колу осіб.
I ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВВИКОНАВЕЦЬ - суб'єкт господарювання, зареєстрований згідно законодавства України, Фізична особа-підприємець Черкасова Лідія Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2525516623), яка здійснює надання послуг за цією Публічною Офертою.
ЗАМОВНИК - особа яка прийняла акцепт цієї Публічної Оферти і набула право на отримання послуг, які надаються Виконавцем.
ВЕБ-САЙТ - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов'язаної між собою і структурованої у межах адреси Веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням speak-tomorrow.com створений, зокрема, для укладення Публічних Договорів про надання послуг Виконавцем.
II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУПредметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо між Виконавцем та Замовником, за якими Виконавець за плату зобов'язується надати Замовникові послуги з вивчення англійської мови, які спрямовані на підвищення рівня володіння Замовника англійською мовою, а Замовник зобов'язується приймати такі послуги та оплачувати їх, згідно з умовами цього Договору та відповідно виставлених Рахунків на оплату.Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет, зокрема засобами обміну електронними повідомленнями та шляхом проведення сеансів відеоконференцзв'язку (в режимі реального часу).Зокрема, але не виключно, за цією Публічною Офертою Виконавець надає послуги у форматі "ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ" та "SPEAKING CLUB ОНЛАЙН".В ході надання послуг Виконавець може здійснювати тестування рівня засвоєних знань, доручати Замовникові самостійно опрацьовувати частину навчальних матеріалів і виконувати завдання. Виконавець може коригувати підходи до надання послуг Замовникові з метою досягнення кращих результатів Замовником.В рамках надання послуг навчальний матеріал подається Замовник у доспуній формі та з урахуванням загальноприйнятих вимог до стандартів та методик надання освітніх послуг.Послуги надаються Виконавцем самостійно або із залученням третіх осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам Виконавця щодо рівня знань англійської мови та володіють необхідним обсягом педагогічних навичок.
III ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі.Замовник приймає (акцептує) цю Публічну Оферту шляхом оплати через платіжну систему на веб-сайті Виконавця (систему інтернет-еквайрингу) або шляхом оплати виставленого Рахунка на оплату (перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця).У разі здійснення оплати за допомогою банківської карти, Замовнику необхідно використовувати банківську карту Visa чи MasterCard, яка була оформлена на ім'я Замовника.Прийняття умов Договору (акцепт оферти) означає повне і беззастережне прийняття всіх його умов.Акцептом оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для того, щоб прийняти ствердне рішення про укладення Договору.
IV ОПЛАТА ПОСЛУГ І УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВВартість послуг вказується на Веб-сайті разом з описом послуги, зазначенням обсягу послуги та акційними умовами, у випадку їх наявності або у Рахунку на оплату.Вартість послуг може змінюватися і залежить від конкретного обсягу замовлених послуг. Рахунки на оплату вартості послуг можуть виставлятися Виконавцем у формі електронних файлів із зазначенням банківських реквізитів Виконавця або у формі посилання на сторінку оплати платіжної системи Виконавця.Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.У випадку, якщо Виконавець отримає від Замовника обґрунтовану претензію щодо того, що послуга була надана неякісно або не в повному обсязі, Виконавець зобов'язаних здійснини розгляд відповідної претензії Замовника не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту її отримання Виконавцем.Претензія Замовника може бути задоволена лише за умови наведення обґрунтованих доводів, які вказують на істотність недоліків під час надання послуг. У Претензії Замовник повинен зазначити всі дані Замовника, які необхідні для оформлення повернення грошових коштів, а також надати платіжні реквізити Замовника.У випадку задоволення Претензії Замовника, повернення грошових коштів здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту прийняття рішення Виконавця про повернення грошових коштів. У такому разі Виконавець повертає повну вартість сплачених Замовником коштів, за вирахуванням комісії платіжної системи, комісії банку, витрат на пересилання грошових коштів та суми сплаченого податку.
V ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУДаний Договір набирає чинності для Замовника з моменту його акцепту і діє до моменту завершення надання послуг Виконавцем.Зобов'язання Замовника з дотримання прав інтелектуальної власності Виконавця (майнові та немайнові авторські права) діють безстроково, незалежно від чинності цієї Публічної Оферти.
VI ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКАЗамовник має право:Отримувати послуги в обсязі та на умовах, які передбачені даним Публічним Договором та згідно інформації на Веб-сайті;Під час споживання послуг отримувати необхідну інформацію та допомогу від Виконавця.Замовник зобов'язаний:Самостійно і своєчасно знайомитися з актуальною редакцією цього Публічного Договору при кожному відвідуванні веб-сайту Виконавця після акцепту оферти.Надавати лише достовірні відомості і дані про себе.Здійснити розрахунок за послуги Виконавця у повному обсязі.Самостійно забезпечити технічну можливість участі у онлайн-відеоконференціях із Виконавцем.Дотримуватись вимог цієї Публічної Оферти в частині захисту прав інтелектуальної власності Виконавця.Не допускати вчинення дій, спрямованих на умисне псування ділової репутації Виконавця.
VII ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯВиконавець має право:Вимагати від Замовника виконання умов цього Публічного Договору.Отримувати від Замовника своєчасну та в повному обсязі оплату за цим Публічним Договором.Змінювати в односторонньому порядку умови Договору без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на Веб-сайті.Залучати третіх осіб та/або осіб, які вільно володіють англійською мовою до безпосереднього надання послуг Замовнику (попередньо повідомивши Замовника).Самостійно визначати форми і методи надання послуг за цим Договором.На підставі отриманої від Учасника контактної електронної адреси, здійснювати розсилку інформаційних та рекламних повідомлень.На зміну часу проведення сеансу відеоконференцзв'язку (онлайн-заняття), з обов'язковим повідомленням про відповідну зміну Замовника не менше ніж за 6 годин.Виконавець зобов'язаний:Надавати Замовнику послуги відповідно до умов Договору та на належному професійному рівні.Зберігати інформацію та персональні дані, надані Замовником в рамках виконання умов цієї Публічної Оферти та згідно вимог законодавства України.
VIII ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІВиконавець повідомляє, що навчальні матеріали та конкретні методики подання інформації Виконавцем, плани занять, конспекти, графічні матеріали чи окремі їх частини є об'єктами інтелектуальної власності та захищені авторськими правами.Вчинення зі сторони Замовника умисних чи необережних дій чи бездіяльності, які спричинили розголошення, витік чи втрату інформації або її частини у публічний доступ або у несанкціонований приватний доступ третіх осіб, є порушенням прав інтелектуальної власності.Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення навчальних чи методичних матеріалів Виконавця суворо заборонено.У випадку виявлення факту вчинення зі сторони Замовника дій чи бездіяльності, які призвели до розголошення, витоку, втрати захищеної інформації, Виконавець має право застосувати відносно Замовника санкції, передбачені цією публічною Офертою.
IX САНКЦІЇУ випадку, якщо Замовник допустив порушення прав інтелектуальної власності (авторських чи суміжних прав), Виконавець має право:відмовитися від подальшого надання послуг Замовникові;вимагати від Замовника негайного припинення порушення прав;звернутись до компетентних органів державної влади з метою захисту порушеного права.Санкції можуть бути застосовані Виконавцем лише у разі, коли певні конкретні факти і обставини дозволяють припустити, що саме Замовник або пов'язані з ним особи, вчинили порушення прав інтелектуальної власності.Застосування санкцій відносно Замовника є правом Виконавця і санкції можуть бути повністю або частково застосовані відносно Замовника на власний розсуд Виконавця.Замовник має право заявити про незгоду із застосованими відносно нього санкціями повністю або частково, повідомивши про таку незгоду Виконавця письмово або засобами електронного зв'язку.У випадку застосування санкцій відносно Замовника, сплачені Замовником грошові кошти на користь Виконавця, не підлягають поверненню.
X ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬЗамовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних з такою метою:для ідентифікації Замовника;для безпосереднього надання послуг;для таргетування рекламних оголошень;для відправки електронної кореспонденції (повідомлення про новини, акції або спеціальні пропозиції);для зберігання інформації в CRM-системі (базі даних клієнтів).
Виконавець має право на надання доступу до персональних даних Замовника, у випадку залучення підрядників для надання послуг та організації рекламних кампаній. Підрядники можуть отримати доступ до частини персональних даних Замовника.Виконавець гарантує, що здійснюватиме всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих від Замовника.Згода на зберігання та обробку персональних даних має необмежений термін дії.Замовник може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Запит на адресу електронної пошти Виконавця із зазначенням анкетних даних Замовника (для мети ідентифікації відправника запиту), але при цьому Замовник втрачає право на отримання послуг.
XI ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯВиконавець не гарантує Замовнику, що надання послуг за цим Публічним Договором призведе до досягнення запланованих або очікуваних освітніх результатів Замовника, оскільки наявність або відсутність очікуваних освітніх результатів не повною мірою залежить від Виконавця.Результати різних Замовників можуть сильно відрізнятися при проходженні однієї і тієї ж кількості занять та освоєнні ідентичної кількості освітніх матеріалів, залежно від обсягу докладених зусиль, дисциплінованості Замовника, якості підходу до освоєння інформації, особистих вмінь Замовника.Виконавець не несе відповідальність за порушення строків надання послуг або ненадання послуг, у випадку, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили.Сумарний обсяг фінансової відповідальності Виконавця обмежується сумою, сплаченою Замовником в якості оплати послуг за цією Офертою.
XII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯЗамовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час замовлення послуг.У разі виникнення будь-яких спорів, Сторони повинні вживати заходів позасудового врегулювання, шляхом проведення спільних консультацій, направлення досудових вимог, претензій і надання відповідей на такі вимоги, претензії у строк до 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання.До цього Договору застосовуються норми та вимоги законодавства України.Всі вказані Замовником засоби зв'язку є належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору.Замовник підтверджує та погоджується, що надання послуги може здійснюватись як українською, так і англійською мовами.Замовник підтверджує, що всі умови цього Публічного Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі
РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯФізична особа-підприємець ФОП Черкасова Лідія ВолодимирівнаРеєстраційний номер облікової картки платника податків: 2525516623Місцезнаходження: 60110, Україна, 60110, Харківська обл., місто Харків, просп. Ландау Льва, будинок 156, квартира 46Банківські реквізити, IBAN: UA743515330000026002045901448 в ХАРКIВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК".Дата запису в ЄДР: 07.06.2023 року, Номер запису: 2010350000000325605Адреса електронної скриньки Виконавця: moc.liamg%40avosakrehcadil
Редакція цього Публічного договору (Публічної Оферти) є чинною з 18.09.2023 року.

Повернутися на головну сторінку.